FANDOM


SHY48membres

SHY48

Shy48logo

GRUPO DISUELTO

Integrantes

TEAM SIII

SHY48TeamSIIIJun2018
 • Feng Yi Ying (小二 XiaoEr)
 • Fu Zi Qi (璃笙 Li Sheng)
 • Guan Si Yu (酒窝 JiuWo)
 • Han Jia Le (可乐 Coke)
 • Li Bin Yu (木子 Muzi, 驴驴 Lulu)
 • Li Hui (李晴天 Li QinTian)
 • Liu Jiao (椒椒 JiaoJiao) (Capitana)
 • Liu Na (辣辣 LaLa)
 • Lu Tian Hui (肥肥 FeiFei)
 • Lai Zi Xi (赖赖 LaiLai)
 • Sun Min (小敏 XiaoMin)
 • Si Po Lin (阿司 Asi)
 • Wang Shi Meng (懵懵 MengMeng) (Co-Capitana)
 • Yang Yun Han (闪闪 ShanShan)
 • Zang Cong (聪聪 CongCong)
 • Zhao Jia Rui (蕊妹 RuiMei)
 • Zhou Jia Yi (周周 ZhouZhou)
 • Zheng Shi Qi (糖糖 TangTang)
 • Zhao Tian Yang (崽崽 ZaiZai)

TEAM HIII

SHY48HIIIJun2018
 • Cheng Ge (程程 ChengCheng)
 • Chen Jun Yu (冒冒 MaoMao)
 • Dong Si Jia (小狮子 Xiao Shizi)
 • Diao Ying (樱桃 YingTao)
 • Fang Shi Han (绿绿 Lulu)
 • Gao Chong (多多 DuoDuo)
 • Gao Zhi Xian (镜子 JingZi)
 • Huang Jia Yi (苹果 Pingguo)
 • Lu Fang Zhu (逯宝 LuoBao, 小竹子 Xiao Zhuzi)
 • Liu Jing Han (花儿 HwaEr)
 • Li Qing (晴天 QingTian)
 • Li Su Hong (SUSU)
 • Qu Yue Meng (萌萌哒 MengMengDa) (Capitana)
 • Ren Yu Qing (人元气 Ren YuanQi)
 • Tang Lin (唐小猪 Tang XiaoZhu)
 • Wang Fei Yan (七七 QiQi, 柒宝 QiBao)
 • Wang Jia Yu (小鱼 Xiao Yu)
 • Wang Yu Lan (楠楠 Nan nan)
 • Xu Fei Ran (喧喧 XuanXuan)
 • Xiang Wang (兔子 Tuzi)
 • Zhang Ai Jing (饼饼 BingBing) (Co-Capitana)
 • Zheng Jie Li (朕腻腻 ZhenNiNi, DJ)
 • Zhu Min (小初 Xiao Chu)
 • Zhang Yu Han (银子 YinZi)

Curiosidades

 • El 19 de enero de 2019 en el Request Time Best 50, se anunció la disolución del grupo, siendo las integrantes de los teams SIII y HIII transferidas a sus grupos hermanos.

Enlaces

Galeria

Videografia

*Nota: Algunos de los enlaces son de afiliados, lo que significa que, sin costo adicional para ti, Fandom ganará una comisión si haces clic y realizas una subscripción. El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.

Algunos de los enlaces son de afiliados, lo que significa que, sin costo adicional para ti, Fandom ganará una comisión si haces clic y realizas una subscripción.

Stream the best stories.

Algunos de los enlaces son de afiliados, lo que significa que, sin costo adicional para ti, Fandom ganará una comisión si haces clic y realizas una subscripción.

Get Disney+